Dotácie na zateplenie rodinného domu

Dotácie na zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky pravidelne zverejňuje VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIE na zateplenie rodinnÝCH domov

V poradí posledná výzva č. Z8/2021 z 18. mája 2021 bola ukončená pre naplnenie limitu. Situáciu sledujeme a pri ďalšej výzve doplníme aktuálne informácie.

POZOR, ZMENA!

V posledných štyroch kolách výzvy už neplatila podmienka, že zatepľovanie musí realizovať licencovaná firma a MDV SR to plánuje udržať aj v budúcnosti. Naďalej však musí žiadateľ predložiť spracovaný projekt zateplenia rodinného domu, vrátane projektového energetického hodnotenia.

Podmienky získania dotácie

O dotáciu môže požiadať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu.

Na aké stavby možno získať dotáciu?

Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ktorý:

 • bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred zateplením
 • má celkovú podlahovú plochu najviac 150 (jednopodlažná budova), resp. 300 m2 (viacpodlažná budovy)
 • sa nachádza na území SR, je výlučne využívaný na bývanie
 • a ktorému nebola poskytnutá štátna podpora (ŠFRB alebo iná)

O príspevok je možné požiadať na práce začaté po 31. decembri 2014.


Zateplením sa rozumie komplexné zateplenie rodinného domu tak, aby bola dosiahnutá zvýšená celková energetická hospodárnosť domu:

 • zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom
 • výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu

Technické podmienky

Pri uskutočnení zateplenia rodinného domu musia byť dodržané tieto technické podmienky:

 • zatepľované alebo vymieňané stavebné konštrukcie musia vyhovovať podmienkam kladeným na novú výstavbu v čase vypracovania projektu,
 • stavebné konštrukcie, ktoré nie sú predmetom výmeny alebo zateplenia musia vyhovovať minimálnym požiadavkám zabezpečujúcich hygienu a ochranu zdravia,
 • v prípade, ak sa navrhuje zateplenie obvodových stien rodinného domu kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS), môže byť použitý iba v takej skladbe, na ktorú vydal výrobca doklad preukazujúci jej vlastnosti - vyhlásenie o parametroch systému.

Ako podať žiadosť?

Ako môžete o dotáciu (štátny príspevok) požiadať?

 1. Najskôr po zverejnení výzvy Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 2. Podanie žiadosti po zateplení alebo pred zateplením - rezervácia prostriedkov - 12 mesiacov na realizáciu a predloženie dokladov

Až do 7 000 EUR - V závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných vlastností domu.

Až do 1 000 EUR - Podľa potreby tepla na vykurovanie (podľa toho, koľko tepla sa ušetrí).

Až do 800 EUR - Na projektovú dokumentáciu vrátane energetického hodnotenia a energetický certifikát. Oprávnené náklady: zhotovenie zateplenia, vyregulovanie vykurovacieho systému, súvisiace stavebné úpravy (obnova vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí, ako sú lodžia a balkón). Náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.

Všetky detailné informácie týkajúce sa štátneho príspevku na zateplenie rodinných domov nájdete na https://byvajteusporne.sk/

Poradenstvo a cenové ponuky pre majiteľov RD

Ing. Jakub Voľanský

Poradca pre zatepľovanie rodinných domov.

T: +421 918 927 935

E: [email protected]

Odborné poradenstvo

Ing. Martin Garaj

T: +421 45 68 33 590

M: +421 917 914 439

E: [email protected]

Ing. Vladimír Beňo

T: +421 45 68 33 594

M: +421 915 855 150

E: [email protected]KNAUF INSULATION 2019 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť