Prečo je možné stavať päťposchodové drevostavby už aj na Slovensku

Prečo je možné stavať päťposchodové drevostavby už aj na Slovensku

Vďaka revidovanej norme STN 92 0201-2:2017 sa už na Slovensku môžu drevostavby stavať za predpokladu splnenia istých podmienok aj v podobe zmiešaného, nielen horľavého konštrukčného celku. Aké požiadavky musia spĺňať?

Do júla 2017 boli všetky stavby na báze dreva zaradené medzi horľavé konštrukčné celky. Na základe toho sa mohli stavať tieto stavby maximálne dvojpodlažné. Podmienky sa však zmenili po revízii normy STN 92 0201-2, ktorá zaviedla možnosť stavať až 5-podlažné drevostavby. Zaradila totiž medzi zmiešané konštrukčné celky aj drevostavby, ktoré spĺňajú niekoľko bezpečnostných podmienok na požiarnu ochranu. Možnosti uplatnenia týchto čoraz obľúbenejších konštrukčných systémov sa tak rozširujú aj do výstavby bytových domov či kancelárskych budov.

Minerálna izolácia proti požiaru

Drevo je síce horľavé, ale technológie výstavby moderných drevostavieb a použitá minerálna izolácia dokážu konštrukciu proti požiaru ochrániť alebo zvýšiť jej odolnosť voči ničivým účinkom ohňa. Minerálna izolácia patrí aj bez pridaných chemických retardérov horenia do triedy reakcie na oheň A1 alebo A2, prislúchajúcej nehorľavým materiálom. Vďaka kombinácii ochranného opláštenia a minerálnej vlny moderné konštrukcie na báze dreva vykazujú až 90-minútovú požiarnu odolnosť z interiéru a 120-minútovú z exteriéru. Dôležité sú konštrukčné detaily stien, priečok a stropov v stavbe. Pre zabezpečenie vyššej odolnosti proti požiaru sa preto do vnútra obvodových stien vkladá v celej hrúbke minerálna izolácia, ktorá chráni bočné strany stĺpikov. Z čelnej strany sú stĺpiky konštrukcie chránené sadrokartónovými alebo sadrovláknitými doskami. Samotný horľavý materiál, drevo, ktorý je hlavným statickým prvkom drevostavieb, je tak chránený proti požiaru zo všetkých strán nehorľavými materiálmi. Vyššie, až 5-podlažné drevostavby je možné realizovať len z konštrukčných prvkov, ktorých výplň a opláštenie tvoria stavebné výrobky triedy reakcie na oheň A1 alebo A2.

Predsudky a obavy

Viacposchodové drevostavby, ktoré majú v Škandinávii i Severnej Amerike dlhoročnú tradíciu, u nás dlhú dobu narážali na výrazné obmedzenia. Po revízii normy STN 92 0201-2:2017 sa však drevostavby môžu realizovať za predpokladu splnenia istých podmienok aj v podobe zmiešaného, nielen horľavého konštrukčného celku. V prípade úplnej ochrany drevených častí konštrukcie počas celej doby požiaru nehorľavými materiálmi je možné realizovať až 5-podlažné drevostavby, kým doteraz to boli reálne len dve podlažia. To, že sa nejedná o žiadny výstrelok, ale skôr o konzervatívne riešenie potvrdzuje aj fakt, že v zahraničí vyrastajú prvé drevené výškové stavby s 10 a viac podlažiami.
Konštrukčné riešenia horľavých a zmiešaných celkov pri drevostavbách môžete vidieť na obrázku 1.

Obrázok 1: Zdroj Asociácia výrobcov minerálnych izolácií

Zmiešaný konštrukčný celok

Je to po novom aj konštrukčný systém, v ktorom sú všetky požiarne deliace a nosné konštrukcie druhu D2. Práve v tomto bode je veľký prínos pre rozvoj stavieb na báze dreva, STN 92 0201- 2:2017 totiž zaraďuje medzi zmiešané konštrukčné celky aj drevostavby, ak spĺňajú niekoľko bezpečnostných podmienok. Všetky dutiny v nich musia byť celkom vyplnené materiálmi triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 s teplotou tepelnej degradácie 1 000 °C alebo viac, ktoré sú navyše uložené tak, aby nedochádzalo k ich sadaniu alebo vypadnutiu, a to ani po zlyhaní opláštenia. Takéto podmienky spĺňa bez dodatočných úprav kamenná minerálna vlna. Vďaka tomu môžu mať viac podlaží ako doteraz.

Obrázok 2: Triedenie konštrukčných prvkov, zdroj Asociácia výrobcov minerálnych izolácií

Zmiešané konštrukčné celky s prísnejšími protipožiarnymi opatreniami môžu dosahovať výšku pri nevýrobných stavbách až 12 m, pri stavbách na bývanie a ubytovanie až 5 nadzemných podlaží a pri výrobných budovách najviac 4 nadzemné podlažia, pri požadovanej požiarnej odolnosti konštrukcií 45 až 60 minút.

Výškové obmedzenia drevostavieb

Tabuľka 1: Prehľad výškových obmedzení drevostavieb, zdroj Asociácia výrobcov minerálnych izolácií

Nové požiadavky zvnútra i zvonku

Okrem výplne konštrukcií nehorľavými materiálmi je potrebné zabezpečiť nehorľavosť aj na povrchu fasád. Zateplenie fasády, teda kontaktné zatepľovacie systémy, kontaktné a odvetrané fasádne obkladové systémy musia byť nehorľavé. Tým sa minimalizuje príspevok exteriérových obkladov obvodových stien ku šíreniu požiaru po vonkajšej strane stavby. Z hľadiska tepelnotechnických vlastností je potrebné zhotoviť kontaktný zatepľovací systém obvodových stien, ktorý musí mať v prípade viacpodlažných drevostavieb triedu reakcie na oheň A1 alebo A2. Vhodný je ETICS na báze minerálnej vlny, ktorá zároveň zabezpečuje nízky difúzny odpor vlhkosti a je výborným akustickým izolantom.

Ďalšie požiadavky na drevostavby

Okrem požiadaviek revidovanej STN 92 0201-2:2017 je pri drevostavbách potrebné špecificky prihliadať na garáže, únikové cesty, určovanie odstupových vzdialeností, tepelné spotrebiče, komíny a dymovody v drevostavbách. Spolu s uvedenými základnými požiadavkami majú na konštrukcie drevostavieb kritický význam z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti aj jednotlivé konštrukčné detaily, medzi ktoré patria najmä styky konštrukcií a realizácia inštalácií (rozvody elektrického prúdu, vody, plynu, vzduchotechniky a pod.). Podrobnejšie informácie nájdete v kompletnej publikácii Požiarna bezpečnosť drevostavieb na stránkach www.mineralnaizolacia.sk

Minerálna vlna je v drevostavbách doma

  • ako výplň konštrukcií poskytuje požiarnu ochranu aj pre viacpodlažné drevostavby,
  • zateplením fasády a strechy podčiarkuje prírodný charakter drevostavieb,
  • ako výplň vnútorných priečok poskytuje výbornú akustickú izoláciu,
  • svojou objemovou hmotnosťou prispieva k teplotnej stálosti vnútorného prostredia / tepelnému komfortu v interiéri.KNAUF INSULATION 2019 | created by people in ARSYline

Upozornenie
Zavrieť